Restauratie vormt sedert de zestiger jaren van de vorige eeuw binnen ons nu bijna honderdjarig bestaand bedrijf een substantieel aandeel van het opdrachtenpakket. Op dit moment zijn we bezig met de grootschalige restauratie van de St. Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch en de uitvoering van de derde (en laatste) restauratiefase van Kasteel Heeswijk. Een imposante reeks van gerestaureerde objecten is aan deze werken voorafgegaan.

In het kader van restauratiewerk wordt binnen ons bureau veelal een team samengesteld uit in deze sector gespecialiseerde mensen: architect, tekenaar en hoofdopzichter. Andere disciplines – bestekschrijver en calculator – worden ad hoc aan het team toegevoegd.

Bij elke restauratie zijn 3 elementen van belang: informatie, specifieke kennis en management. Informatie wordt verkregen door een zorgvuldige en gedetailleerde opname en opmeting van het object, waar mogelijk gecompleteerd en verdiept door bronnenstudie. In de ontwerp- en bestekfase wordt het gebruik gemaakt van binnen het bureau aanwezige specifieke kennis en ervaring welke, ten aanzien van constructies en materiaalgebruik, soms ook verkregen is uit nieuwbouwprojecten. Het managementaspecten speelt een dominante rol tijdens de uitvoeringsfase; daarbij wordt opgemerkt dat kwaliteitsbewaking bij restauratie slechts mogelijk is indien vakkundig en gedetailleerd toezicht is

gegarandeerd en dat voor bewaking van de vereiste prijs/kwaliteitsverhouding van het werk gedegen budgetbeheer en een strakke directievoering een vereiste is. Tevens komt het vaak voor dat de functie van het gebouw in de loop van de tijd gewijzigd is of – in verband met toekomstig beheer – zal moeten worden aangepast. Het inpassen van hiervoor eventueel noodzakelijke bouw- of inrichtingselementen gebeurt door ons in intensief overleg met opdrachtgever en gebruikers, waarbij behoud of zelfs versterking van het monumentale karakter voorop staat.

Vermeldenswaard is zeker ook dat wij zowel in de fase van voorbereiding als in de uitvoeringsfase contacten met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zeer op prijs stellen, deze bevorderen en daaraan ook de gewenste inhoud geven. Naast het specifieke restauratie werk houdt ons bureau zich bezig met het opstellen van meerjarige onderhoudsplanningen het geven van onderhoudsadviezen en onderhoudsbegeleiding.

De laatste jaren zijn wij steeds vaker betrokken bij herbestemming en functie verandering van gebouwen en kunnen hier naast een kwalitatief goed ontwerp juist ook een kwalitatief oordeel geven over de technische aspecten en gebruikswaarde van bestaande gebouwen.

martinuskerk rucphen
herbestemming klooser
Seniorenhuisvesting,-Oostburg---Schaap-en-Sturm-architecten
gemeentehuis roosendaal
Restauratie Schaap en Sturm Architecten